Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 42/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Żninie z 2015-10-08

Sygn. akt: I C 42/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Żninie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Tomasz Michalak

Protokolant:

Maria Maciuba

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. w Żninie

sprawy z powództwa J. Ś. (1)

przeciwko (...) Sp. z o.o. w P.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 752,39 zł (siedemsetpięćdziesiątdwazłotetrzydzieścidziewięćgrosz) z ustawowymi odsetkami od dnia 6.01.2015 roku do dnia 10.06.2015 roku;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 383,55 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

T. M.

UZASADNIENIE

Powód J. Ś. (1) domagał się zasądzenia od pozwanego (...) Sp. z o.o. w P. kwoty 4300,56 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty : 585 zł od 22.03.2010r. , 368 zł od 24.03.2010r., 949,34 zł od 25.03.2010r., 752,39 zł od 26.03.2010r., 141,31 zł od 9.07.2010r. i 1504,52 zł od dnia wytoczenia powództwa.

Wywiódł, że 15.09.2009r. zawarł z pozwanym umowę o przyłączenie do sieci. Poczynił częściowe zakupy związane z wybudowaniem instalacji elektrycznej oraz uiścił zaliczkę.

Po zakończeniu prac dwukrotnie przekazywał pozwanej dokumentację powykonawczą , w tym przez wykonującego prace L. N. (1), ale pozwany nie wypełnił swojego zobowiązania. Powód pismem z 18.12.2014r. rozwiązał z pozwanym umowę żądając m.in. kary umownej.

Nakazem zapłaty z 23.03.2015r. nakazano pozwanemu by zapłacił powodowi kwotę 4300,56 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

W sprzeciwie od tego nakazu pozwany wniósł o oddalenie powództwa wywodząc, że powód nigdy nie zgłosił pozwanemu przygotowania instalacji odbiorczej.

Pozwany zaprzeczył, by otrzymał dokumentację od powoda.

Przyłącze nie zostało wykonane z winy powoda. Pozwany zakwestionował też terminy, od których powód domaga się odsetek

Sąd ustalił, co następuje:

Powód J. Ś. (1) zawarł w dniu 15.09.2009r. z pozwanym (...) Sp. z o.o. w P. umowę o przyłączenie do sieci.

Zgodnie z nią pozwany miał zrealizować przyłącze w terminie do 6 miesięcy pod warunkiem przygotowania instalacji odbiorczej przez klienta.

( dowód; umowa k. 9-10)

Powód uiścił zaliczkę w kwocie 752,39 zł.

( bezsporne)

W związku z wykonaniem instalacji J. Ś. poczynił wydatki.

( dowód : faktury k. 13,14)

Powód nie zgłosił pozwanemu wykonanie instalacji odbiorczej.

( dowód : zeznania świadków : M. G. k. 48-49, L. N. (1) k.56)

Pozwany nie wykonał przyłącza.

( bezsporne)

W piśmie z 18.12.2014r. powód wypowiedział umowę z 15.09.2009r.

W piśmie tym oraz nocie obciążeniowej wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 4520,24 zł.

( dowód : pismo k. 16; nota k. 17)

Ponownie wezwał pozwanego do zapłaty pismem z 22.01.2015r.

( dowód ; pismo k. 18)

W odpowiedzi pozwany poinformował powoda, ze dotychczas nie została przez niego zgłoszona pisemnie gotowość instalacji do wykonania przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami przyłącza.

( dowód : pismo k. 19)

W dniu 20.05.2015r. pozwany wystawił fakturę korygującą na sumę 752,39 zł określając termin zapłaty na 10.06.2015r.

( dowód : faktura k. 46)

Powód faktury tej nie podpisał.

( bezsporne)

Sąd zważył, co następuje:

Poza sporem pozostaje zawarcie przez strony umowy o przyłączenie do sieci.

Niewątpliwie też zgodnie z tą umową pozwany zobowiązał się wykonać przyłącze w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się wymaganych decyzji i zakończenia procedur

( co w niniejszej sprawie nie było wymagane), ale pod warunkiem przygotowania instalacji odbiorczej przez powoda.

Powód utrzymywał, że instalację wykonał u niego L. N. (1) i on dokonał odpowiedniego zgłoszenia ( płyta E-protokół z 24.09.2015r. k. 58)

L. N. (1) zaprzeczył jednak , by wykonywał instalację dla J. Ś. (1) oraz by zgłaszał jej wykonanie pozwanemu.

W ocenie Sądu należało dać umowę zeznaniom tego świadka, albowiem nie miał on żadnego interesu, by składać stronnicze zeznania niekorzystne dla powoda.

Zeznania tego świadka były też zbieżne z zeznaniami M. G. , z których wynikało , iż nikt nie zgłaszał wykonania instalacji w powoda.

Ze względu na te zeznania Sąd nie mógł zatem uznać za wiarygodne zeznań powoda o dokonanym przez L. N. i samego powoda zgłoszeniu. Nie mogły one stanowić podstawy ustaleń faktycznych.

Ze zbieżnych, a co za tym idzie wiarygodnych zeznań M. G. i E. Ż. ( k. 49) wynikało, że instalacja nie była też wykończona.

Logiczne były również zeznania tych świadków co do procedury zawiadomienia o wykonanej instalacji odbiorczej.

Powód natomiast nie twierdził, że on nie zdawał sobie sprawy z konieczności odpowiedniego zawiadomienia pozwanego.

Nie udowodnił jednak, a ciężar dowodu na nim spoczywał, że takie zawiadomienie dotarło kiedykolwiek do pozwanego.

Sąd oddalił wniosek powoda o udzielenie terminu celem wskazania osób wykonujących prace na rzecz powoda, albowiem J. Ś. powinien wiedzieć , kto dla niego wykonywał usługi i ewentualnie złożyć wniosek o ich przesłuchanie znacznie wcześniej niż na rozprawie w dniu 24.09.2015r.

Uwzględnienie tego wniosku prowadziłoby natomiast do przedłużenia postępowania.

W umowie powód wskazał zresztą L. N. (1) jako osobę upoważniona do uzgadniania i koordynacji prac.

Strona powodowa nie wykazała, że pozwany dopuścił się zwłoki w wykonaniu swojego zobowiązania.

Nie mógł więc skutecznie żądać po odstąpieniu od umowy naprawienia szkody zgodnie z art. 491 § 1 kc.

Pozwany nie był też w takiej sytuacji zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie § 9 ust. 1 umowy z 15.09.2009r.

Nie było zatem podstaw do uwzględnienia roszczenia J. Ś. z tytułu zakupu materiałów oraz kary umownej.

Zgodnie natomiast z art. 494 kc po odstąpieniu pozwany był zobowiązany zwrócić powodowi uiszczoną zaliczkę w wysokości 752,39 zł.

Żądanie to stało się jednak aktualne dopiero po odstąpieniu przez powoda od umowy, co nastąpiło w piśmie z 18.12.2014r.

W nocie obciążeniowej z tego samego dnia powód określił termin zapłaty na 5.01.2015r. , a więc odsetek za opóźnienie J. Ś. mógł skutecznie domagać się od dnia 6.01.2015r. Dopiero wówczas bowiem pozwany pozostawał w opóźnieniu w spełnieniu oświadczenia.

Spółka wystawiła zresztą fakturę korygującą w dniu 20.05.2015r. chcąc powodowi zwrócić zaliczkę do dnia 10.06.2015r.

Powód jednak tej faktury nie podpisał i do zwrotu zaliczki nie doszło.

W takich jednak okolicznościach nie było w ocenie Sądu podstaw do zasądzenia odsetek za okres po 10.06.2015r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na post. art. 494 kc zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 752,39 zł z ustawowymi odsetkami od 6.01.2015r. do 10.06.2015r.

W pozostałej części na podst. art. 491 § 1 kc a contrario powództwo oddalono.

Stosownie do stopnia uwzględnienia powództwa o kosztach Sąd orzekł zgodnie z art.100 kpc.

/-/ T. M.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ma�gorzata Sosnowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w żninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Michalak
Data wytworzenia informacji: