Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 30/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Żninie z 2015-09-28

Sygn. akt: I C 30/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Żninie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Tomasz Michalak

Protokolant:

sekr. sądowy Małgorzata Łukomska

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 r. w Żninie

sprawy z powództwa F. Bank (...) z siedzibą w S.

przeciwko T. P.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 480 zł (czterystaosiemdziesiątzłotych) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 400 zł od dnia 19.01.2014 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 152,09 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tomasz Michalak

UZASADNIENIE

Powód F. Bank (...) z siedzibą w S. domagał się zasądzenia od pozwanej T. P. kwoty 711 zł z odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 531 zł od 19.01.2014 r. do dnia zapłaty .

Wywiódł, że pozwana zawarła z powodem umowę pożyczki w wersji on-line , zgodnie z którą powód przekazał jej 400 zł . Strona pozwana zobowiązała się również do zwrotu kosztów pożyczki w wysokości 131 zł . Na wartość przedmiotu sporu składa się też kwota 180 zł tytułem wysyłanych pozwanej upomnień.

Nakazem zapłaty z 4.11.2014r. nakazano pozwanej by zapłaciła powodowi sumę 711 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

W sprzeciwie od tego nakazu T. P. oświadczyła, że nigdy nie podpisywała żadnej umowy z powodem oraz że nie umie posługiwać się komputerem .

Sąd ustalił, co następuje:

Powód F. Bank (...) w S. zajmuje się m.in. udzielaniem pożyczek.

( bezsporne)

W dniu 19.12.2013r. pozwana T. P. zaakceptowała warunki przyznania pożyczki wpłacając kwotę 0,01 zł na rachunek powoda.

( dowód: potwierdzenie wpłaty k.31)

Tego samego dnia na konto pozwanej przelano sumę 400 zł tytułem udzielonej pożyczki.

( dowód: potwierdzenie wpłaty k.32)

W piśmie z 4.09.2014r. wezwano pozwaną do zapłaty kwoty 711 zł.

( dowód: pismo k.33)

T. P. żądanej sumy powodowi nie zwróciła.

( bezsporne)

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu powód wykazał, że strony zawarły umowę pożyczki, na mocy której pozwana otrzymała kwotę 400 zł.

Przedłożono bowiem dowód wpłaty 0,01 zł jako akceptację warunków umowy pożyczki, a także dowód przelania na ten sam rachunek bankowy , z którego wpłacano opłatę sumy 400 zł.

Strona pozwana nie zaprzeczyła, że jest to rachunek należący do T. P. .

Pozwana wskazywała na swój wiek podnosząc, że nie potrafi posługiwać się komputerem.

Nie wyklucza to jednak zawarcia przedmiotowej umowy.

Pozwana mogła przecież korzystać z pomocy innej osoby.

Dlatego też Sąd ustalił, że strony zawarły umowę pożyczki, a T. P. zaakceptowała jej warunki.

Zgodnie z umową po 30 dniach poza kwotą pożyczki winna zwrócić sumę 131 zł tytułem opłaty administracyjnej – kosztu pożyczki.

Niewątpliwie pozwana żadnych pieniędzy powodowi nie zwróciła.

Poza sumą 531 zł powód na podstawie § 23 umowy domagał się zasądzenia kwoty 180 zł z tytułu wysłanych upomnień.

Należy jednak zaznaczyć, że strona powodowa nie udowodniła, iż wysłała upomnienia uzasadniające żądanie maksymalnej kwoty 180 zł.

Przedłożono bowiem tylko jedno wezwanie z 4.09.2014r.

Ponadto żądanie łącznej sumy 311 zł tytułem różnego rodzaju kosztów przy pożyczce w kwocie 400 zł należało zdaniem Sądu oceniać jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Koszty te stanowią bowiem 77,75 % wysokości udzielonej pożyczki.

Niewątpliwie natomiast kwota 131 zł nie stanowi rzeczywistego kosztu udzielenia pożyczki w wysokości 400 zł.

Również suma 180 zł nie jest uzasadniona wysyłaniem wezwań , a właściwie jednego wezwania.

Zachodzi tu zatem brak jakiejkolwiek adekwatności świadczeń stron i zdaniem Sądu takie roszczenie powoda nie może korzystać z ochrony.

W ocenie Sądu całkowite koszty, które zgodnie z zasadami współżycia społecznego mógłby żądać powód nie mogą przekraczać 20, % udzielonej pożyczki.

Dlatego też oprócz żądania zwrotu pożyczki uzasadnione było tylko roszczenie o zasądzenie kwoty 80 zł .

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podst.art.720 kc przy uwzględnieniu art. 5 kc zasadził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 480 zł z odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od 19.01.2014r. do dnia zapłaty.

Zgodnie z § 22 umowy powód mógł żądać takich odsetek umownych, ale zasądzono go od sumy 400 zł . Kwota 80 zł z tytułu kosztów obejmuje bowiem także koszty upomnienia.

W pozostałej części powództwo oddalono.

O kosztach Sąd orzekł zgodnie z art. 100 kpc stosownie do stopnia uwzględnienia powództwa.

/-/ Tomasz Michalak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ma�gorzata Sosnowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w żninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Michalak
Data wytworzenia informacji: